fbpx

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Coaching/training: Coaching, training, cursus, workshop, themabijeenkomst of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
1.2 Cliënt, klant, coachee of deelnemer: De natuurlijke persoon of organisatie die aan een coaching of training deelneemt.

2. Coaching

2.1 Overeenkomst
De coaching overeenkomst wordt gesloten nadat eerst een intakegesprek / kennismakingsgesprek is gevoerd met de coach en de client. In dit gesprek worden de afspraken besproken. Wanneer de client kiest voor coachingspakket of training gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden en de afgesproken tarieven.

2.2 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor persoonlijke coaching is afhankelijk van het gekozen pakket.

Het startpakket is 300 minuten en kost € 499,-. Het mediumpakket is 500 minuten en kost €749,-. Het intensief pakket is 750 minuten en kost €1025,-. Deze prijzen zijn voor particulieren inclusief 21% BTW. Betaling is vooraf via de website via IDEAL of bankoverschrijving. Het coachingspakket gaat van start zodra de betaling binnen is.
Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Effect op Maat gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

2.3 Verhindering
Indien de cliënt om welke reden dan ook verhinderd is om één van de sessies te volgen kan hij deze telefonisch afmelden tot uiterlijk 24 uur van te voren. Bij annulering binnen 24 uur wordt de sessie alsnog in rekening gebracht tegen het tarief van 75,- euro of 50 minuten van een pakket.

2.4 Effect op Maat is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen tijdens de coaching.

3. Themabijeenkomsten, cursussen en workshops

3.1 Overeenkomst
De themabijeenkomst, cursus of workshop overeenkomst wordt aangegaan na inschrijving en betaling voor de themabijeenkomst, cursus en/of workshop. De deelnemer gaat bij inschrijving en betaling akkoord met de algemene voorwaarden en de afgesproken tarieven.

3.2 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor een themabijeenkomst is 15,00 euro inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Betaling is vooraf via de website via IDEAL, bankoverschrijving.
Bij niet-betaling is de inschrijving niet definitief.

3.3 Verhindering
Indien de deelnemer om welke reden dan ook verhinderd is om de themabijeenkomst bij te wonen, wordt er geen geld teruggestort.

Indien de deelnemer verhinderd is om een cursus of workshop bij te wonen, om welke reden dan ook, kan de deelnemer zich tot 2 weken voor de startdatum kosteloos afmelden. Vanaf 2 weken tot de start van de workshop wordt er geen geld teruggestort.

3.4 Effect op Maat is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen tijdens themabijeenkomsten en workshops.

4. Trainingen

4.1 Overeenkomst.
De overeenkomst voor overige trainingen wordt gesloten door middel van de bevestiging van een offerte of bevestiging van een voorstel wat per e-mail is toegestuurd.

4.2 Offerte of voorstel per e-mail.
In de offerte of het voorstel per e-mail staan in elk geval vermeld: Data van de training(en), kosten, inhoud van de training.

4.3 Bevestiging
De overeenkomst kan bevestigd worden per e-mail of door ondertekening van een opdrachtbevestiging.  Bij bevestiging gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

4.4 Tariefstelling en facturatie
Het tarief voor de overige trainingen wordt vermeld in de offerte of het voorstel per e-mail. Tarieven zijn exclusief reiskosten a € 0,39 per kilometer gerekend vanaf 7827 PG, 5 en evt. verblijfskosten tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

4.5 Annulering
De opdrachtgever kan de overeenkomst voor de training schriftelijk annuleren tot 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Indien er 7 dagen of later na ondertekening geannuleerd wordt, worden in sommige gevallen de voorbereidingskosten in rekening gebracht. De opdrachtgever heeft zijn overeenkomst geannuleerd zodra er een bevestiging van de annulering van de overeenkomst is ontvangen. Zonder bevestiging van de annulering is de opdrachtgever verplicht tot volledige betaling van de training.

4.6 Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om de overeenkomst op de afgesproken datum te laten plaatsvinden dient dit binnen 4 weken voor aanvang van de training te worden gemeld. Verplaatsen is dan kosteloos. Binnen 4 weken voor aanvang van de training worden 50 % annuleringskosten gerekend.
Bij afzeggen binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt de training 100% berekend.

5. Aansprakelijkheid / Klachtenprocedure

Effect op Maat zorgt altijd voor een zo goed mogelijke afhandeling van trainingen, coachtrajecten en alle daaromheen liggende werkzaamheden. Mocht het toch gebeuren dat je een klacht hebt, maak dan gebruik van de onderstaande procedure.

5.1 Mocht je een klacht hebben tijdens een training of coaching, dan kun je dit het beste direct melden en dan zullen we ter plaatse proberen je klacht te behandelen. Je kunt ook contact opnemen met Effect op Maat door je klacht per e-mail toe te sturen aan info@effectopmaat.nl. Ik zal je klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en in elk geval binnen 2 weken reageren. Ik zal mijn uiterste best doen om je klacht zo snel mogelijk maar in elk geval binnen 6 weken op te lossen.

5.2 Effect op Maat is tegenover opdrachtgever/cliënt slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de coaching-/trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3 Effect op Maat is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4 Indien de opdrachtgever, cliënten of een derde de mogelijkheid hebben de schade te verhalen op een verzekeringsmaatschappij dient dit eerst te geschieden.

5.5 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/cliënt is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

5.6 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen indien er sprake is van een duidelijke vergissing geen rechten worden ontleend.

5.7 Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Effect op Maat, verwijs ik door naar de klachtenprocedure die te vinden is op www.effectopmaat.nl

5.8 Effect op Maat respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, haar klanten en de deelnemers aan haar coaching en trainingen. Persoonlijke gegevens die aan Effect op Maat verstrekt worden, op welke wijze dan ook, zullen niet aan derden worden verstrekt zonder toestemming van de desbetreffende persoon. Effect op Maat conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Heb je een vraag?